ASPAR - strona główna
   e-mail: aspar@aspar.pl
Panel zarządzania Zaloguj do poczty
 
18-10-2018:
Klauzula zgody dla kandydataAKTUALNOŚCI
18-10-2018:  Klauzula zgody dla kandydata

1.       Zgoda na udział w procesie rekrutacji

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Aspar Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

2.       Zgoda na wykorzystywanie CV w przyszłych procesach rekrutacji

Jeżeli chce Pan/i, aby CV było brane pod uwagę przy przyszłych procesach rekrutacji, proszę w CV dodatkowo zamieścić klauzulę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez Aspar Sp. z o. o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22) w celu wykorzystania do przyszłych procesów rekrutacji.

 

3.       Zgoda na udostępnienie danych innym podmiotom, które aktualnie poszukują kandydata o Pana/i umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym

Jeżeli chce Pan/i, aby CV było dodatkowo przekazane do podmiotów współpracujących z ASPAR w celu udziału w ich procesach rekrutacji na stanowiska, na które spełnia Pan/i wymagania, proszę w CV dodatkowo zamieścić klauzulę

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych podanych w CV  firmom:              IM Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała oraz Lambert Projekt Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała w celu wykorzystania do ich aktualnych procesów rekrutacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO)  informuję, że:

1.       Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Aspar Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 22).

2.       Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)       przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie przepisów art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (w zakresie wymaganych danych), a także wyrażonej zgody dla danych nie wymaganych Kodeksem Pracy, podanych w CV przez kandydata.

b)       uwzględniania kandydatury w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie odrębnie wyrażonej zgody,

c)       udostępnienia CV podmiotom zainteresowanym zaproszeniem do swoich aktualnych procesów rekrutacyjnych, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

3.       Przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.       Administrator powierzył dane osobowe IM sp. z o.o. (ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała) oraz Infomex Sp. z o.o. (ul. Wesoła 19b, 34-300 Żywiec)  w związku z zapewnieniem hostingu oraz poczty elektronicznej.

5.       Odbiorcami w zakresie przetwarzania związanego z procesem rekrutacji Pani / Pana danych osobowych za odrębnie wyrażoną zgodą będą:

a)       IM Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała,

b)       Lambert Projekt Sp. z o. o., ul. Karpacka 22, 43-300 Bielsko-Biała.

6.       Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

    1. okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji,
    2. okres 1 roku liczony od końca roku, w którym wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do dalszych procesów rekrutacji,
    3. do momentu odwołania zgody.

7.       Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych przed przeprowadzeniem rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Aspar. Sp. z o. o. Ponadto posiada Pani / Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych.

8.       Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9.       Podanie Pani / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celu jakim jest rekrutacja i wynika z przepisów Kodeksu Pracy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
www.aspar.pl © Copyright 2007 by Aspar
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ